Регистрация по ДДС – нужна ли ви е помощ в процеса

Регистрация по ДДС

Ако сте опитен търговец, най-вероятно знаете, че има случаи, в които е задължително да предприемете конкретни действия за регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). За останалите – в разпоредбата на чл. 96 от споменатия закон е предвидена общата хипотеза, в която възниква законово задължение за регистриране по ДДС. Това се случва при изпълнението на няколко основни конкретни предпоставки:

  • Необходимо е да сте данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС;
  • Във вашата компания да е реализиран доход от поне петдесет хиляди лева;
  • Доходът да е кумулиран в рамките на дванадесет последователни месеца, преди текущия;

Какви са особеностите на регистрацията по ДДС

По-горе беше изяснена накратко общата хипотеза на възникване на задължение за регистрация по ДДС. Когато бъдат изпълнени описаните законови предпоставки, е необходимо в краткосрочните рамки от 7 дни, да бъде подадено заявление за регистрация. Срокът започва да тече от изтичането на данъчния период, в който е достигнат оборота.

Имайте предвид, че ако споменатият оборот бъде достигнат за сравнително по-малкия период от 2 последователни месеца, ще е необходимо заявлението да бъде подадено в 7-дневен срок от датата на достигане на оборота.

Ако четете разпоредбите в закона, регламентиращи хипотезите, в които се достига до задължителна регистрация по ДДС, е твърде вероятно това да ви се стори доста сложна за разбиране материя. Истината е, че става въпрос за сравнително прости процеси като продажба на стоки и предоставяне на услуги, които се облагат съгласно ЗДДС.

Ако не сте сигурни за приложимостта на задължителната регистрация спрямо вас е най-добре да се консултирате със специалисти, тъй като неизпълнението на този законов императив е скрепено с налагането на санкции – в най-честия случай глоба. В Acc-ConsultCo.com можете да получите не само разяснение на законовата регламентация и дали тя е приложима за вашата фирма, но и може да си осигурите бърза и лесна регистрация по ДДС, която да ви спести ценни ресурси.

Следва да имате предвид, че регистрацията по ЗДДС е невъзможна при липса на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съгласно разпоредбата на чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС). Всъщност регистрацията по ДДС е неразделна част от регистрацията по ДОПК, съгласно чл. 94 от ЗДДС.

Ползи от поверяването на регистрацията по ДДС на специалист

Съществуват няколко по-особени хипотези на задължителна регистрация по ЗДДС, както и възможност за изборна, т. е. доброволна регистрация по ваша преценка. В тези случаи, ако се обърнете към специалист за извършване на регистрация по ДДС, освен че ще се освободите от това задължение за себе си, ще бъдете и по-сигурни за успешното завършване на регистрацията в кратките законови срокове.

Консултантската счетоводна къща на Acc-ConsultCo.com може да бъде ваш доверен партньор за целта, благодарение на повече от 20-годишния опит на нейните експерти в областта. А когато става въпрос за изпълнение на законови задължения и избягване на предвидените за неизпълнение санкции, най-добрата експертна помощ би ви била от изключителна полза.