Регистрация на фирма в Македония

Регистрация на фирма в Македония

За повечето западноевропейски инвеститори и туристи Македония е мистериозна страна. Ние демистифицираме предимствата й за бизнеса или за удоволствието и предлагаме поглед върху процеса на регистрация на фирма, стъпка по стъпка.

Ползите от регистрацията на фирма в Македония?

  • ПРОГРЕСИВНО И ДАНЪЧНО ПРЕИМУЩЕСТВО: Плановете на правителството подкрепят създаването на компании със зони без данъци и намалена данъчна тежест.
  • ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИОНЕРИ: Допуска се един резидентен/нерезидентен акционерен директор (DOO компания).
  • НИСКИ ДАНЪЦИ: Корпоративен и личен данък върху доходите от 10%.
  • СИСТЕМА НА ЕДНО ГИШЕ: Електронна система за фирмена регистрация.
  • БЪРЗО СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА: Само десет работни дни за създаване на фирма.

Поддръжка + Последващи действия, според registracianafirma.net

Докато компанията е активна и вашият бизнес работи, ние поддържаме счетоводни и законови изисквания.

Внедряване

След като анализираме правилното решение за вашия проект, ние изпълняваме стратегията и създаваме компанията.

Специализирани решения

Предоставяме ви оптимални решения за вашия конкретен проект след първоначален анализ на вашия бизнес модел.

Изпълнимост

Създаването на компания е важно решение и ние ще предложим проучване за осъществимост.

История и интересни факти

Древната до съвременната култура и история на Македония е изключително богата. Александър Велики е от Македония. Днес все още се намират и посещават елинистически структури от неговото време. Страната даде на източноевропейските езици кирилицата.

Поради топлия си климат, той се радва на собствена кухня, богата комбинация от средиземноморска и близкоизточна и друга балканска кухня. Производството и консумацията на вино съществуват от 13-ти век пр.н.е. Днес страната произвежда главно награждавано червено вино, което се харесва. Познавачите очакват страната в крайна сметка да се превърне в новата Риоха на региона.

ЗАЩО ДА РЕГИСТРИРАТЕ ФИРМА В МАКЕДОНИЯ

Македония е финансово прогресивна и е данъчно изгодна. Правителството има и желае да продължи да освобождава достъп до финансиране на политики за либерализация на търговията и бъдещи данъчни стимули. Компаниите, създадени в Македония, ще продължат да се радват на плановете на правителството за създаване на безмитни зони и намалена данъчна тежест.

В момента Македония се издига, за да стане член на ЕС и 30-та страна членка на НАТО. Има стабилна, подобряваща се икономика. Корпоративен доход – данъкът е едва 10%. Диапазонът на данъка върху доходите на физическите лица е плоски 10%.

Страната има 33 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане и различни споразумения за свободна търговия. Те са: три многостранни (ССА, ЕАСТ, ЦЕФТА): Две двустранни (Турция и Украйна).

ИТ компаниите се радват на неговата безжична национална опорна инфраструктура и цифрови телекомуникационни системи. Страната разполага с висококвалифицирана работна сила, наета с ниска цена на труда. Страната разполага с две международни летища и отлична пътна мрежа.

Ползите от регистрирането на фирма в Македония

Най-често срещаното регистрираната фирма в Македония е дружеството с ограничена отговорност, известно като Дружество с Ограничена Отговорност (DOO). Те могат да бъдат формирани с минимален акционерен капитал от 5 000 EUR (306 000 MKD) и само един акционер, който не се нуждае от македонско пребиваване, за да завърши учредяването. Изискванията към веществото са много ниски. Допускат се виртуални офиси и шелфове, готови фирми. Опростените и правилно подадени документи отнемат само десет работни дни за регистрация на фирма.

Правителството на Македония разполага с електронна система за обслужване на едно гише, която позволява на инвеститорите да регистрират своя бизнес след 4 часа след подаване на заявлението. Има 28 офиса в цялата страна, които извършват кандидатстването. На практика са необходими минимум 1-2 работни дни, за да завършите процеса на учредяване.

Чуждестранни, както и македонски граждани, могат да създадат пет вида компании: дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества, събирателни дружества, еднолични търговци. Възможно е откриване на клонове и дъщерни дружества в страната.

ВИДОВЕ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ В МАКЕДОНИЯ

Регистрация на фирма – дружество с ограничена отговорност – Дружество с ограничена отговорност (DOO)
Изборът на компания е идеален за национални и международни инвеститори. Избран заради лесното и бързо създаване на фирма. Изисква наличието на минимум 1 местен/нерезидентен акционерен директор. Платеният капитал е само 5 000 евро (306 000 MKD). Оборот под 170 000 евро не изисква годишен одит.

Създаване на едно или двустепенно акционерно дружество в Македония – Акционерско дружество (АД)
Предприемачите предпочитат акционерни дружества за създаване на МСП. Има два вида – едностепенни и двустепенни системи.

  1. Едностепенно акционерно дружество: Нуждае се от предварително избран Съвет на директорите преди учредяване
  2. Двустепенно акционерно дружество: Преди учредяването на компанията се нуждае от предварително избран Надзорен съвет с минимум местни/чуждестранни 3 директора и 3 акционери

Създаването на дружества с ограничена отговорност в Македония – Komanditno Drustvo (KD)
дружества с ограничена отговорност в Македония изисква управлението на компанията да се управлява от минимум двама национални/международни партньори. Единият трябва да е командитист, а другият – неограничено отговорен съдружник. Подобно на DOO, освен ако дружество с ограничена отговорност няма годишни продажби над 170 000 евро, то няма да се нуждае от годишен одит. За учредяване на компания се изисква минимален внесен капитал от 1 евро.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА В МАКЕДОНИЯ

Копия на паспорт или национална македонска лична карта

ФИРМЕНА БАНКОВА СМЕТКА В МАКЕДОНИЯ

В Македония има 14 частни банки и три спестовни къщи. Трите най-големи банки са Komercijalna Banka, Stopanska Banka Skopje и NLB Bank. Като общо правило компаниите с ограничена отговорност предпочитат банките Pro Credit и Tutunska.

Как се прави регистрация на фирма ЕТ

Ако четете тази тема, може би вече сте наясно с някои важни въпроси по регистрация на фирм. Знаете, че съществуват няколко форми и те са ЕТ (Едноличен търговец), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) и ООД (дружество с ограничена отговорност).

Ако вече сте се спрели на някое от тях е добре. Тогава от полза ще са ви връзките със счетоводна къща, откъдето да съдействат в последващите стъпки. Ако се колебаете още, нека ви разясним някои неща.

Как се прави регистрация на ЕТ:

Добре е да не избирате да регистрирате ЕТ (едноличен търговец), но все пак всеки има прави. Защо да не регистрирате такава форма на форма, ето ви две причини:

Едноличният търгове отговаря за задълженията на фирмата с всичкото налично лично имущество (автомобили, недвижими имоти, обзавеждане и пр.);

Закриването на такава форма на фирма е скъпа и изключително бавна процедура. По-честа практика е замразяване. В случай, че след време решите, че не се занимавате с бизнес, но желаете да продадете фирмата си ще е почти невъзможно. Такъв тип регистрирани фирми, най-често носят името на собственика и затова е почти невъзможно!

Какво да направите?

Насочете се към регистрация на фирма ЕООД. В случая вие отново ще сте собственик, но ще избегнете горе споменатите проблеми.

Какво е нужно за регистрация на фирма:

Подготвяне всички документи;

Подаване на документите;

Вземане решението за регистрация на фирмата.

Какво е нужно от вас:

Ако правите регистрация на фирма със съдействие на нотариус или счетоводител, то ще трябва да му подготвите:

Достатъчно информация;

Да сте на разположение, за да подпишете документите;

Да платите държавните такси за откриване на фирмата;

Да поемете банковите такси по регистрация на фирмата.

Внимание трябва да обърнете и на това, че всяка банка има своите такси свързани с откриването набирателна сметка. Такава е различна при регистрацията на ЕООД, ООД или АД. Най-често тази такса е около 10 лв., но преди да откриете сметка проверете и другите такси на банката:

такса за захранване на сметка;

такса за откриване набирателна сметка;

такса за изтегляне на суми при закриване на сметката;

Внимание трябва да обърнете и на това, че в някои банки се изискват по-голям набор от документи. Всичко зависи от политиката на самата институция

След регистрация на фирма може да се открие вече и разплащателна сметка.

Защо някои такси зависят от банката и нотариуса?

Всяка финансова институция и нотариуси имат свои регламентирани такси за предлаганите услуги. Така и е и при нотариусите. В повечето кантори заверка на Образец подпис е на стойност 6 лв., това при фирма с един управител. При желание на собственика на фирмата за повече от един управител, таксата може да е по-голяма.

За всякакви съмнения, колебания или неясноти, търсете отговорите на професионалисти, сред екипите на счетоводна къща.