Промяна на правна форма на фирма

SofLaw.bg осъществява правно съдействие и при промяна на правната форма на търговското дружество. Необходимо е да се предприеме съвкупност от действия, които включват елементи както от частноправен, така и от публичноправен характер.

При извършването на услугата прилагаме комплексен подход за изготвяне на необходимите документи, планиране и организиране на преобразуването и завършването му чрез предоставяне на подготвените книжа за вписване на преобразуването в търговския регистър.

Нашата задача е да организираме изцяло процеса по преобразуване на правна форма на фирма и да ви преведем през него, осигурявайки Ви необходимото разбиране на извършените действия. Може да се обърнете към нас и за съвет коя правна форма би била най-подходяща за Вашето дружество. Готови сме да Ви обясним какви са предимствата и недостатъците на съответния вид дружество, към което клоните, за да ви помогнем да вземете най-доброто бизнес решение.

Какво всъщност е промяна на правна форма на фирма

По същество се касае за промяна на вида на търговското дружество. Това означава, че в момента имате едно съществуващо търговско дружество и искате да го преобразувате в друг вид такова.

Такова преобразуване е налице например при промяна от персонално търговско дружество (СД, КД) в капиталово такова (например ООД или АД). В този случай дружеството се прекратява без да е необходимо да се осъществява ликвидация. В края на процедурата възниква ново, различно по вид търговско дружество, което поема правата и задълженията на вече прекратеното. Него наричаме новоучредено.

Какви действия се извършват при промяна на правната форма

При този вид преобразуване на търговското дружество обикновено не следва промяна в членовете му, както и в неговия имуществен облик.

Накратко една промяна на правна форма на фирма изисква натрупването на следните елементи:

  • Изработка на т. нар. план за преобразуване;
  • Предоставяне на изготвения план в търговския регистър, за да бъде той обявен;
  • Наличие на съгласие на членовете на дружеството
  • Вписване на преобразуването в търговския регистър

При необходимост се извършва проверка на преобразуването, а в конкретно посочени от закона случаи се предоставя и определена информация във връзка с преобразуването. Не е необходимо да се изготвя горепосочения план, когато се касае за еднолично дружество.

Съгласието, в зависимост от вида на преобразуващото се търговско дружество може да приеме формата на съгласие на съдружниците (при персоналните дружества), решение на ОС на съдружниците или акционерите (АД и ООД), решение на неограничено отговорните съдружници и на общото събрание на акционерите (КДА), а при ЕООД и ЕАД – решение на едноличния собственик на капитала.

Когато се преобразува капиталово дружество планът трябва да се обяви не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за промяна на правна форма на фирмата.

Какво е нужно, за да станеш адвокат наказателно право София

адвокат наказателно право София

Трудно ли е да станеш адвокат наказателно право София и какво се изисква за това? А какво е необходимо, за да станеш наистина добър криминален адвокат в столицата?

Това са все интересни въпроси, касаещи избора на професия, чиито отговори освен, че ще ви дадат по-голяма представа за професията адвокат по наказателно право, но и може да ви помогнат да направите бъдещия избор за поле на развитие. Затова продължете да четете, ако вашият казус е подобен или просто сте любопитни да разберете повече за професията.

Нормативни изисквания за професията адвокат наказателно право София

На първо място е необходимо да бъде завършен курс на обучение по специалност „право“ в съответното висше учебно заведение. Дължината на курса при редовна форма на обучение е 5 години, съответно 10 семестъра. Възможно е съкращаването им с една година, чрез избора на индивидуална форма на обучение, при което се извършва сливане на две учебни години в една.

След семестриалното завършване следва полагането на 3 държавни изпита. При успешното им вземане следва 6-месечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност и полагане на изпит в неговия край.

Следва полагането на адвокатски изпит и вписването в съответната адвокатска колегия като младши адвокат. Това са най-общите изисквания, като в Закона за адвокатурата може да се запознаете подробно с тях.

Каква е професионалната характеристика на добрия наказателен адвокат

Ако трябва да се опише идеалният адвокат наказателни дела София с няколко думи, то те биха били компетентен, опитен, отзивчив, хладнокръвен, прецизен, аналитичен, комуникативен, находчив и красноречив. Зад всяка една от характеристиките стои необходимост.

В компетенциите на адвоката е необходимо да влизат не само задълбочени познания в областта на наказателното право, но и в гражданското право. Защо? Част от работата на наказателния адвокат е да защитава интересите на лицата, които са претърпели вреди от престъплението. Тук се прилагат принципни правила от гражданското право, тъй като най-често се касае за повдигане на граждански иск в рамките на наказателното производство.

Ако имате нужда от правна консултация относно защита при извършено престъпление, може да се ползвате от правните услуги на sofialawyer.bg.

Значителният опит има значителна тежест и тук става въпрос не толкова за дълги години практика, а за брой на успешни участия при водене на наказателни дела. Затова сивите коси не са изключителен признак на опит.

Всичко това звучи като прекалено много? Юристите от sofialawyer.bg, взели присърце призванието на адвокат са изградили комплекс от всички необходими качества, които използват в работата си като защитници или повереници по наказателни дела. Може да се запознаете с тяхната дейност, ако все още не сте намерили своя доверен адвокат наказателно право София.

Кога ни е нужен добър адвокат по семейно право

Дело за развод в София

Определено, в живота на всеки човек идва момент, в който се влюбва. Тогава, прави всичко по силите си, за да спечели своя избран партньор.

Continue reading “Кога ни е нужен добър адвокат по семейно право”